Hotline: (08) 629 050 78

Email: info@swae.edu.vn

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Đại từ tân ngữ và các vấn đề liên quan

Đại từ tân ngữ và các vấn đề liên quan

Đại từ được chia làm 5 loại với các chức năng sử dụng khác nhau, bao gồm:

5.1 Subject pronoun (Đại từ nhân xưng chủ ngữ)

I

You

He
She
It

We

You

They

Đại từ nhân xưng chủ ngữ (còn gọi là đại từ nhân xưng) thường đứng ở vị trí chủ ngữ

trong câu hoặc đứng sau động từbe, đằng sau các phó từ so sánh nhưthan, as, that...

I am going to the store.
We have lived here for twenty years.
The teachers who were invited to the party were George, Bill and I.
It was she who called you.
George and I would like to leave now.
We students are going to have a party.

Ngay sau các ngôi số nhiều như we, you bạn có thể dùng một danh từ số nhiều để
làm rõ we, you là chỉ cái gì.
We students are going to have a party (Sinh viên chúng tôi.. ...)
You guys (Bọn mày)

We/ You/ They có thể dùng với all/ both. Trong trường hợp câu có động từ đơn thì
chúng đi liền với nhau:
We all go to school now.
They both bought the ensurance
You all come shopping.

Nhưng nếuall hoặcboth đi với các đại từ này ở dạng câu có trợ động từ thìall
hoặcboth sẽ đứng sau trợ động từ:
We will all go to school next week.
They have both bought the insurance.

All và Both cũng phải đứng sau động từ to be, trước tính từ

We are all ready to go swimming.

Dùnghe/she thay thế cho các vật nuôi nếu chúng được xem là có tính cách, thông
minh hoặc tình cảm (chó, mèo, ngựa...)
Go and find the cat if whereshe stays in.
How's your new car? Terrrific,she is running beautifully.

Tên nước, tên các con tàu được thay thế trang trọng bằng she (ngày nay it dùng).
England is an island country andshe is governed by a mornach.
Titanic was the biggest passenger ship ever built.She could carry as many as 2000
passenger on board.

5.2 Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ)

me
you
him
her
it

us

you

them

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ (đằng sau động từ hoặc giới trừ khi giới từ đó mở đầu
một mệnh đề mới). Bạn cần phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là
chủ thể của hành động (gây ra hành động), còn tân ngữ là đối tượng nhận sự tác động
của hành động.

They invited us to the party last night.
The teacher gave him a bad grade.
I told her a story.
The policeman was looking for him.

Đằng sauus có thể dùng một danh từ số nhiều trực tiếp, giống như đối với đại từ nhân

xưng chủ ngữ.

The teacher has made a lot of questions for us students.

5.3 Possessive pronoun (Đại từ sở hữu)

mine

yours

his

hers

its

ours

yours

theirs

Người ta dùng đại từ sở hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa: mine = cái của tôi; yours = cái của (các) bạn; ... Do đó chúng thay thế cho danh từ. Đừng bao giờ dùng cả đại từ sở hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết củahis vàits đối với tính từ sở hữu và đại từ sở hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp này.

This is my book; that is yours. (yours = your book)
Your teacher is the same as his. (his = his teacher)
Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)
Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)

5.3.1 Possessive adjectives (Tính từ sở hữu)

my

your
his
her
its

our

your

their

Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu (nêu trên đây) ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ chứ
không thay thế cho danh từ. Gọi là tính từ sở hữu vì nó thể hiện tính chất sở hữu của
người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó. Chú ý rằng cũng dùng tính từ sở hữu đối với
các bộ phận trên cơ thể.

John is eating his dinner.

 

This is not my book.
The cat has injured its foot.
The boy broke his arm yesterday.
She forgot her homework this morning.
My food is cold.

5.4 Reflexive pronoun (Đại từ phản thân)

myself

yourself himself herself

itself

ourselves

yourselves

themselves

Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động, vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từfor,to ở cuối câu.

Jill bought himself a new car.

Chú ý: “Jill bought him a new car” thì câu có nghĩa khác: “him” = another person.
I washed myself
He sent the letter to himself.
She served herself in the cafeteria.
We hurt ourselves playing football
John and Mary hurt themselves in a car accident.
You can see the difference for yourselves.

Dùng để nhấn mạnh việc chủ ngữ tự làm lấy việc gì, trong trường hợp này nó đứng

ngay sau chủ ngữ hoặc sau từby.
I myself believe that there is no God.
She prepared the nine-course meal by herself.
John washed the dishes by himself.
The students themselves decorated the room.

Chú ý: ở dạng số nhiềuself biến thànhselves

HỌC TIẾNG ANH QUA VIDEO

DOWNLOAD BROCHURE

LIÊN KẾT WEBSITE

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

© Copyright 2010, All Rights Reserved. Anh Ngữ Nam Tây Úc - South Western Australia English Center
Địa chỉ liên hệ: 157 Lý Chính Thắng - Phường 7 - Quận 3 - Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) - 62905078